Tìm hiểu cách xuất báo cáo chấm công ra file Excel của phần mềm Wise Eye V5.1

Tìm hiểu cách xuất báo cáo chấm công ra file Excel của phần mềm Wise Eye V5.1
Quý khách làm theo cách bước sau:


A) Bước 1: Tải dữ liệu máy chấm công:
a) Máy chấm công -> 2. Kết nối máy chấm công

buoc11
b) Trình đơn -> 2. Tải dữ liệu chấm công

buoc12
c) Chọn từ ngày đến ngày bạn muốn tính công -> 2. Duyệt từ máy chấm công -> 3. Thoát (Ở bảng thông báo) -> 4. Đóng giao diện kết nối lại

buoc13
B) Bước 2: Xem công và xuất báo biểu:
a) Báo biểu -> 2. Xem công và xuất báo biểu

buoc21
b) Chọn Phòng ban cần xem công (hoặc cả công ty) -> 2. Tích chọn mã nhân viên -> 3. Chọn từ ngày đến ngày cần xem công -> 4. Xem công -> 5. Xuất báo biểu (Chọn báo cáo phù hợp với doanh nghiệp của bạn để tính lương cá nhân viên)

wsev51buoc22

 

Gủi phản hồi cho IDmart